Skip to main content

Lapsen ADHD

Voiko kasvatuksella vaikuttaa ADHD-lapsen käyttäytymiseen? Voivatko lapset, joilla on ADHD, pärjätä koulussa? Onko ADHD periytyvää? Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lasten- ja nuorten psykoterapeutti Jaana Nuotio vastasi kymmeneen väitteeseen koskien ADHD:ta.

1. Lapset, joilla on ADHD, eivät pärjää koulussa.

Totta ja tarua. ADHD-oireet voivat tuoda haasteita lapsen opilliseen suoriutumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin kuormittaen koulunkäyntiä. Siten lapsi voi alisuoriutua koulunkäynnissä hyvästä tietotaidollisesta kyvykkyydestä huolimatta. ADHD-oireisilla lapsilla on oppimisvaikeuksia muita lapsia enemmän ja niiden tunnistaminen on tärkeää.

2. Jos on ADHD, keskittyminen voi olla haastavaa.

Totta. ADHD:n ydinoireita ovat keskittymättömyys, levottomuus ja impulsiivisuus. Tarkkaavuuden säätelyn vaikeus (vaikeus kohdentaa, ylläpitää ja siirtää tarkkaavuutta) voi ilmetä keskittymisvaikeuksina, häiriöherkkyytenä, yksityiskohtien huomiotta jättämisenä, taipumuksena hukata tavaroita ja lyhytjänteisyytenä.

3. Kasvatuksella ja arjen toimintatavoilla voi vaikuttaa ADHD-lapsen käyttäytymiseen.

Totta. Lapsi/nuori hyötyy toivotun käyttäytymisen vahvistamisesta esimerkiksi palkkioiden avulla. Lapsen yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ja arjen sujuvoittaminen lisäävät myös toimintakykyä ja vaikuttavat käyttäytymiseen myönteisesti.

4. ADHD on periytyvää.

Totta. Useimpien perhetutkimusten mukaan häiriötä esiintyy ADHD-oireisten lasten vanhemmilla ja sisaruksilla 2–8 kertaa useammin kuin väestössä keskimäärin. Suurimmalla osalla lähisukulaisista ei kuitenkaan ole ADHD:ta. ADHD:n geneettinen tausta on monitekijäinen. Yhdenkään yksittäisen geenin kausaalista yhteyttä ADHD:hen ei ole toistaiseksi vahvistettu.

5. ADHD-lääkitys voi muuttaa lapsen persoonallisuutta.

Totta. ADHD-lääkitys voi parantaa mm. lapsen itsesäätelykykyä ja siten vaikuttaa osaltaan lapsen persoonallisuuden kehitykseen.

Lapsien oppiminen6. ADHD-lasten vanhemmat voivat saada taloudellista tukea.

Totta. Lapsi voi saada esim. Kelan vammaistukea, mikäli hänen toimintakykynsä on ikään nähden alentunut ja hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa paljon vanhempien tukea ja ohjausta.

7. Liiat ärsykkeet lapsuudessa voivat laukaista ADHD:n.

Osittain totta. Vaikeille varhaisille kaltoinkohtelukokemuksille, kuten äärimmäisen vähävirikkeiselle laitosympäristölle, altistuneilla lapsilla on kuitenkin todettu myöhemmin muita enemmän tarkkaamattomuus-ylivilkkausoireita. Perheeseen liittyvät riskitekijät voivat vaikuttaa keskushermoston kehitykseen tai vaikeuttaa turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista sekä motoriikan ja vireyden säätelytaitojen kehittymistä erityisesti varhaislapsuudessa. Kiintymyssuhteen laadulla ja ADHD:lla näyttää olevan yhteyttä toisiinsa siten, että kiintymyssuhteen turvattomuus altistaa ADHD-oireiden kehittymiselle ja lapsen ADHD-oireet puolestaan suurentavat kiintymyssuhteen häiriintymisen riskiä.

8. Kuntoutuksesta voi olla apua ADHD-oireisiin.

Totta. ADHD:n oireet vähenevät sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla (katso esim. LAKU-kuntoutus,  neuropsykiatrinen kuntoutus) että lääkehoidolla.

9. Nukahtamisvaikeudet ja yöllinen levottomuus ovat yleisiä ADHD:ssa.

Totta. Unihäiriöt ovat ADHD-diagnoosin saaneilla yleisempiä kuin muilla. ADHD-lääkitys voi vaikeuttaa unen saantia, mutta joskus myös parantaa unen laatua. Unenhuoltoa parantavat toimet (säännöllinen unirytmi, iltarituaalit jne.) ovat tärkeitä. Melatoniini saattaa lyhentää nukahtamisaikaa stimulanttilääkitystä saavilla lapsilla tai nuorilla.

Lapsen ADHD10. Ruokavaliolla voi vaikuttaa lapsen ADHD-oireisiin.

Osittain totta. Ruoka-ainerajoitukset saattavat vähentää ADHD-oireita osalla lapsista ja nuorista, mutta tutkimusnäyttöä asiasta ei ole riittävästi. Keinotekoisten lisäaineiden poistaminen ruokavaliosta saattaa osalla lapsista vähentää ADHD-oireita, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu. ADHD-oireisilla lapsilla myös varastoraudan todetun vähäisyyden ja runsaan unenaikaisen liikehdinnän välillä saattaa olla yhteyttä.

Jaana Nuotio

Jaana Nuotio toimii MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä lastenpsykiatrian erikoislääkärinä Turussa. Hänellä on paljon kokemusta lasten ja nuorten psykiatrisista ja neuropsykiatrisista häiriöistä sekä kuntoutuksesta. Varaa aika vastaanotolle.

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä tarjotaan ADHD-lapsille ja -nuorille lisäksi mm.

Meihin voi aina olla yhteydessä, oli huoli pieni tai suuri!